Podział majątku po rozwodzie? Współwłasność, jak podzielić majątek? Dział spadku, co zrobić, gdy nie można się porozumieć w sprawie podziału spadku? Podział spółki i podział majątku wspólnego po rozwiązaniu spółki – wszystko na temat podziału majątku.

Podział majątku, jak podzielić majątek wspólny?

Konieczność podziału majątku wspólnego jest stosunkowo częstym zjawiskiem, pojawia się między innymi przy okazji spraw spadkowych, rozwodowych, upadłościowych, ale również w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych. Na takie pytania jak: czym jest podział majątku wspólnego, jakie są sposoby jego przeprowadzenia oraz najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne związane z tematem zniesieniem współwłasności, znajdziecie Państwo poniżej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, czym właściwie jest współwłasność. Przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) definiują współwłasność jako sytuację w której: własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W codziennych realiach spotykamy się ze współwłasnością łączną lub współwłasnością w częściach ułamkowych.

Jak podzielić wspólny majątek pomoc prawna tel. 728 838 858 – Ze stosunków współwłasności wynika szereg praw oraz obowiązków współwłaścicieli, ich szerokiego opisu należy poszukiwać w przepisach k.c., jeżeli dotyczą współwłasności w częściach ułamkowych. Zakres praw i obowiązków współwłasności łącznej regulują natomiast przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.

Przechodząc do problematyki zniesienia współwłasności, podkreślić należy, że zasadniczo podział majątku wspólnego dotyczy rzeczy objętych współwłasnością w częściach ułamkowych. Podziału majątku wspólnego – jeżeli nie zastrzeżono inaczej, bez względu na sposób jego dokonania, można przeprowadzić zawsze. Zgodnie z treścią art. 211 k.c.: każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Przepisy prawa przewidują dwie zasadnicze drogi znoszenia współwłasności, gdzie jedną z nich jest droga sądowa, druga – droga umowna.

Co do zasady, za najbardziej korzystny dla współwłaścicieli tryb podziału majątku można uznać podział umowny, który opiera się na wspólnym celu oraz porozumieniu współwłaścicieli. Umowa popierana wspólnymi założeniami, co do woli zniesienia współwłasności oraz sposobu zniesienia współwłasności, pozwala zaoszczędzić wielu trudności, których może przysporzyć podział majątku na drodze sądowej. Dodać w tym miejscu należy, ze do umów dotyczących znoszenia współwłasności stosuje się właściwe przepisy k.c. Jest to ważna uwaga z uwagi na fakt, iż często zdarza się, że współwłasnością objęta jest nieruchomość, a czynności zmierzające do podziału takiego majątku powinny następować w drodze aktu notarialnego. Konkretne sposoby na podział majątku wspólnego w drodze umowy zostaną opisanej poniżej.

– Prawnicy specjalizujący się w dziale majątku tel. 728 838 858

Procedura podziału majątku – Praktyka udowadnia, że nie zawsze możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego przy zgodnej woli współwłaścicieli. Przy omawianych sytuacjach pojawia się konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wtedy m.in. należy ustalić w jaki sposób omawianego podziału dokonać. Do wspólnych metod dla podziału umownego oraz podziału sądowego rzeczy objętych współwłasnością należą:

  1. podział rzeczy objętej współwłasnością – przy którym uwzględnić należy treść przywołanego już art. 211 k.c. oraz sam fizyczny charakter fizyczny rzeczy objętej współwłasnością. Przy podziale rzeczy następującej w drodze orzeczenia sądu pamiętać należy, że sąd może przewidzieć zastosowanie rozliczeń między stronami, poprzez wyrównanie nierówności przez dopłaty pieniężne między współwłaścicielami.
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – w braku możliwości dokonania podziału rzeczy zgodnie z pkt 1, współwłaścicielom pozostaje sposób zniesienia współwłasności polegający na przyznaniu rzeczy jednemu ze współwłaściciel. W omawianej sytuacji na współwłaścicielu, na którego rzecz przypadła własność, spoczywać będzie obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli. Przy omawianym sposobie podziału rzeczy wspólnej sąd pochyli się również nad oceną okoliczności przyznania jednemu ze współwłaścicieli własności tej rzeczy. W zakresie samego obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli dodać należy, że sąd oznaczy również termin i sposób dopłat lub spłat, a ponadto wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby sposób ich zabezpieczenia.
  3. sprzedaż rzeczy objętej współwłasnością – w końcu przepisy k.c. przewidują możliwość sprzedaży rzeczy objętej współwłasnością, gdzie następnie dochodzi do podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży tej rzeczy. W zakresie sądowej sprzedaży rzeczy objętej współwłasnością, w celu zniesienia współwłasności, zastosowanie znajdą właściwe przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c), omawiana opcja wydaje się być najmniej korzystana. Należy mieć także na uwadze, że sprzedaż rzeczy objętej współwłasnością może odbyć się również w drodze umownego podziału majątku wspólnego, wtedy współwłaściciele uprawnieni są do dokonania sprzedaży zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa – jest to jedna z najbardziej opłacalnych dla współwłaścicieli opcji wyjścia ze współwłasności.

W podsumowaniu powyższych informacji stwierdzić należy, że przepisy prawa zakładają zniesienie współwłasności w dwóch trybach. Z pewnością droga umowna dla współwłaścicieli może okazać najbardziej korzystna, a sam sposób podziału rzeczy objętych współwłasnością może nastąpić według wybranej metody. Natomiast druga z dróg podziału rzeczy objętych współwłasnością – tryb sądowy, co do zasady wymaga poniesienia dodatkowych kosztów oraz może wiązać się z przedłużeniem konfliktogennej sytuacji. Rozszerzenia zagadnienia podziału majątku wspólnego skrótowo przedstawionego powyżej szukać można w przepisach k.c. oraz np. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wydanie 11.

Przedstawianego Państwu artykułu nie należy traktować jako porady prawnej, a jedynie skrótowej informacji o ewentualnych drogach postępowania. W razie zaistnienia sytuacji życiowych wymagających zniesienia współwłasności, wynikających ze spadku, rozwodu, separacji, lub wszelkich innych, Kancelaria najlepszych prawników w woj. Śląskim „Kancelaria Prawna 24h” służy profesjonalną pomocą prawną – tel. 728 838 858

Dział spadku; rozwód podział majątku; podział majątku po rozwiązaniu spółki; Ile kosztuje podział majątku; Jak przeprowadził dział majątku wspólnego – Ponad dwudziestu najlepszych i zawodowych prawników pomoże Ci – umów się na konsultację tel. 728 838 858

Dlaczego Kancelaria Prawna 24h gwarantuje Ci najlepszą skuteczność? OD wielu lat działamy na terenie całej Polski i pomagamy również osobą, którzy obecnie mieszkają poza granicami RP. Główną siedzibę mamy w Centrum Katowic (filie w wielu innych miast) i skupiamy kilkadziesiąt wybitnych dr prawa, adwokatów, radców prawnych. Osoby potrzebującym pomocy prawnej zawsze dobieramy najlepszego specjalistę z danej dziedziny prawa, bo przecież dobry adwokat od obrony w procesie karnym nie będzie najlepszym pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej, tak jak najlepszy radca prawny od odszkodowań nie będzie najlepszym obrońcą w procesie o zniesławienie.

Czytaj więcej

– Rozwód dobry prawnik https://kancelariaprawna24h.pl/rozwod-pozew/

– Spadek, podział spadku https://kancelariaprawna24h.pl/spadek-prawo-spadkowe/

– Oddłużanie, upadłość konsumencka https://kancelariaprawna24h.pl/oddluzanie-upadlosc-konsumencka/

– Szkody górnicze, jak uzyskać odszkodowanie https://kancelariaprawna24h.pl/szkody-gornicze/

– Porady prawne https://kancelariaprawna24h.pl/porady/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
25 + 13 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.