Reklama

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności (aktualizacja 25.05.2018)

 1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem strony internetowej ww.infokatowice.pll (dalej „Serwis”) jak również administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach – wydawca Serwisu, wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000183154, adres: ul. Warszawska 19 , 40-009 Katowice

adres email: biuro@bonafides.pl, tel./fax: +48 32 203 12 18 (dalej „Administrator”).

Reklama
 1. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania danych osobowych osób go odwiedzających (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników dane osobowe w formularzu umożliwiającym dodawanie komentowanie artykułów zamieszczanych w Serwisie.
 2. Poprzez dobrowolne zapisywanie w urządzeniach końcowych (komputerach, telefonach, tabletach itp.) Użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu odbywa się w celu realizacji funkcjonalności dostępnej w Serwisie, tj. możliwości zamieszczania komentarz pod artykułami oraz w celu usprawnienia działalności Serwisu i w celach statystycznych poprzez zapisywanie plików cookie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody i są przechowywane do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.
 5. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w poniższych punktach.

 

2. Informacje przekazywane w formularzach.

 1. Serwis pozyskuje w formularzach dane osobowe i informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników. Brak podania danych przez Użytkownika uniemożliwia jednak publikację komentarza Użytkownika pod artykułem zamieszczonym w Serwisie.
 2. Informacje w tym dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu publikacji komentarzy pod artykułami w Serwisie.
 3. Informacje podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, z którymi współpracuje Administrator.

III. Pliki cookie oraz inne dane.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Użytkownicy dobrowolnie wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików cookies przez Serwis i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w drodze odpowiedniego komunikatu w Serwisie. Po wyrażeniu zgody na zamieszczenia plików cookies przez Serwis, Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w swoim oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies mogą być przesyłane do Google Analitycs (Google Inc.) w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Polityka prywatności Google Inc. Znajduje się pod następującym adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.3. Wtyczki serwisów społecznościowych
  1. Serwis umożliwia wykorzystywanie funkcji pochodzących z serwerów następujących serwisów społecznościowych:
  2. Facebook – poprzez umieszczenie w artykułach Serwisu przycisku „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się”, które powiązane są z serwisem Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz Użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  3. Twitter – poprzez umieszczenie w artykułach Serwisu przycisku umożliwiającego dodanie wpisu w serwisie Twitter. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy.
  4. Google+ – poprzez umieszczenie w artykułach Serwisu przycisku umożliwiającego dodanie wpisu w serwisie Google +. Dodając wpis Użytkownik loguje się w serwisie Google+, w którym obowiązują zasady prywatności dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  5. Pinterest – w artykułach Serwisu przycisku umożliwiającego dodanie wpisu w serwisie Pinterest. Dodając wpis Użytkownik loguje się w serwisie Pinterest, w którym obowiązują zasady prywatności dostępne pod adresem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH W INFOKATOWICE.PL

§ 1 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywają się konkursy przeprowadzane w portalu informacyjnym Infokatowice.pl (zwane dalej Konkursami lub Konkursem).

2. Organizatorem Konkursów jest wydawca portalu informacyjnego Infokatowice.pl (dalej zwany Infokatowice.pl) – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183154, NIP: 9542459774, REGON: 278166498 e-mail: biuro@bonafides.pl, (dalej zwane Organizatorem). 

3. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach internetowych portalu informacyjnego Infokatowice.pl, pod adresem: www.infokatowice.pl, lub oficjalnym profilu Infokatowice.pl w serwisie Facebook, pod adresem: www.facebook.com/infokatowice/. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany, ani współorganizowany przez portal Facebook.com, ani firmy z nim związane.

4. Do uczestnictwa w Konkursach niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), aktywne konto w serwisie Facebook.

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursach

1. Udział w Konkursach jest nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursów (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz przyjęciem do wiadomości, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na warunkach określonych w §7 Regulaminu.

§ 3 

Zasady Konkursów

1.  Organizator w informacji o organizowanym Konkursie, która publikowana jest na stronach internetowych lub na oficjalnym profilu Infokatowice.pl w serwisie Facebook (dalej zwana Informacją o Konkursie) przedstawia warunki danego Konkursu, tj. w szczególności– opis zadania, które należy wykonać w celu uczestnictwa w Konkursie (zwana dalej Pracą Konkursową), czas trwania Konkursu, termin do którego należy przesłać Pracę Konkursową, sposób przesłania Pracy Konkursowej oraz nagrodę która jest do wygrania w Konkursie.

2. Prace Konkursowe, w zależności od warunków konkretnego Konkursu, przesyłane są mailem, na adres wskazany w informacji o Konkursie lub publikowane są przez Uczestników na oficjalnym profilu InfoKatowice.pl w serwisie Facebook, w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

3. Uczestnik może przesłać mailem lub opublikować Pracę Konkursową wyłącznie jednokrotnie. Wszelkie zmiany lub edycję Prac Konkursowych są bezskuteczne. W Konkursie uczestniczyć będzie Praca Konkursowa w pierwszej przesłanej lub opublikowanej wersji przez Uczestnika.

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej, posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a prawa te nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej.

5. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z Regulaminem. Jeśli Praca Konkursowa nie spełnia warunków Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu.

6. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, Organizator wybiera zwycięskie Prace Konkursowe.

7. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z danymi zwycięzców i sposobem odbioru nagrody są publikowane na profilu Facebooku InfoKatowice.pl lub na stronach internetowych Infokatowice.pl (dalej zwane Ogłoszeniem o rozstrzygnięciu Konkursu).

§ 4 

Nagrody

1. Nagrody dla zwycięzców Konkursów określone są w treści Informacji o Konkursie i mogą pochodzić od osób trzecich względem Organizatora.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

3. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania nagrody Organizator może skontaktować się ze zwycięzcami za pomocą wiadomości email lub za pomocą serwisu Facebook.

4. O sposobie i terminie odbioru nagrody przez zwycięzcę Konkursu, Organizator poinformuje w Ogłoszeniu o rozstrzygnięciu Konkursu. 

5. Odbiór nagród przez zwycięzców następuje w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy biura Organizatora, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Termin odbioru nagrody wyznacza Organizator, a upływa on najpóźniej po 7 dniach od daty publikacji Ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu, chyba że zdarzenie, którego dotyczy nagroda następuje wcześniej, wtedy odbiór nagrody możliwy jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym to zdarzenie, np. w przypadku gdy nagrodę stanowi bilet na wydarzenie kulturalne, a wydarzenie to odbywa się w niedzielę, wypadającą wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu, odbiór biletu może nastąpić najpóźniej w piątek poprzedzający tę niedzielę.

§ 5 

Wykluczenie z Konkursu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo usunąć Pracę Konkursową Uczestnika i nie uwzględniać jej w Konkursie, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

§ 6 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości mailowej lub pisemnie na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i adres e-mail Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości email. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO) informujemy, że administratorem  danych osobowych Uczestników Konkursów jest Organizator. Organizator nie odpowiada za przetwarzanie danych Uczestnika przez serwis Facebook.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje następujące dane:

a) imię i nazwisko, 

b) ewentualnie, adres, adres email i numer telefonu.

Podanie danych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Konkursie.

3. Kontakt w sprawie danych osobowych.

W sprawie ochrony danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach

adres: ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice

adres email: biuro@bonafides.pl

4. Cele i podstawy przetwarzania. 

Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem.

W celach związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ze względu na wypełnienie ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych.

W celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń albo obroną przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Organizatorowi, Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, w wykonaniu prawnie usprawiedliwionego interesu Organizatora. 

5. Odbiorcy danych 

Dane Uczestnika nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza UE) lub do państwa trzeciego. 

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, z którymi współpracuje Organizator.

Organizator może przekazywać również dane osobowe zwycięskiego Uczestnika do podmiotów organizujących nagrody, celem wykorzystania lub odbioru nagrody przez Uczestnika.

6. Okres przechowywania danych. 

Organizator będzie przechowywać dane Uczestnika: 

a. w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z Konkursem.

b. w celach opartych na przepisie prawa, jak np. obowiązki podatkowe i księgowe przez okres wskazanych przepisach.

7. Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 8 

Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niemożliwość odbioru z ww. nagrody;

b) zgłoszenia, w tym Prace konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych,

c) funkcjonowanie serwisu Facebook i działania operatora serwisu Facebook, z którym Uczestnika łączy oddzielna umowa,

d) braku możliwości realizacji nagród przez Uczestników, gdy nagroda dostarczana jest przez podmiot trzeci względem Organizatora.

§ 9 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z Informacją o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady udziału w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Reklama