FOTO: Saray Lorenzo Gonzalez

Radni sejmiku V kadencji zapoznali się z założeniami i zasadami podziału środków w ramach nowego rozdania unijnego na lata 2014-2020. Podczas ostatniej sesji sejmiku strukturę Regionalnego Programu Operacyjnego zaprezentowała Gabriela Lenartowicz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

– W nowej kadencji w Sejmiku zasiadło wielu nowych radnych. Zmiana ta zbiegła się z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cieszę się, że mogę zaprezentować jego priorytety i zwrócić uwagę radnych na kluczowe kwestie warunkujące sprawne wdrażanie programu – powiedziała Gabriela Lenartowicz.

W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

Reklama

Program jest finansowany przez dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2498,9 mln euro oraz Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 978 mln euro.

Pieniądze te zostały przypisane do tzw. osi priorytetowych. To trzynaście obszarów, które zostały uznane za najważniejsze w tym okresie unijnego programowania. Najwięcej, bo aż 796,7 mln euro zostanie przeznaczone na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewiduje się 473 mln euro, zaś na wzmocnienie konkurencyjności MŚP – 305 mln euro. Wśród pozostałych osi priorytetowych wyróżnić należy nowoczesną gospodarkę, rewitalizację i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochronę środowiska.

Około 32% w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro otrzyma Subregion Centralny w ramach ZIT, z kolei Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT stanowiących w pewnym sensie kontynuację Programu Rozwoju Subregionów mogą liczyć na 314,7 mln euro.

W ramach wsparcia tak zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, region otrzymał 124 mln euro. Ze względu na szczególną kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Bytomiu i Radzionkowie miasta te zostały wskazane jako główni odbiorcy pomocy w postaci środków na projekty w obszarze rewitalizacji.

Realizacją zadań wynikających z zarządzania i wdrażania RPO WSL zajmie się Instytucja Zarządzająca, tj. Zarząd Województwa Śląskiego poprzez wydziały znajdujące się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Role instytucji pośredniczących będą pełniły: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (zadania dla przedsiębiorców) i Wojewódzki Urząd Pracy (rynek pracy, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne).

– Od 18 grudnia 2014 r., gdy Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Programu Regionalnego dla województwa śląskiego, mamy zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego ubiegania się o środki przez potencjalnych beneficjentów. Obecnie priorytetem jest jak najszybsze doprowadzenie do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów – powiedziała Lenartowicz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
28 − 10 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.