FOTO: Infokatowice.pl

Do 24 czerwca na terenie miasta Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna będzie prowadziła prace związane z porządkowaniem systemu kanalizacji. Roboty są prowadzone na terenie różnych dzielnic, mogą występować przez to utrudnienia dla mieszkańców i kierowców.

– Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość  – informuje Urząd Miasta Katowice.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie alei Górnośląskiej, ulic Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Reklama

Na terenie dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Brynicy kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozdziałem systemu kanalizacyjnego – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Ponadto prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte 81 w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach.

Na Burowcu prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Giszowiec prowadzone będą prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej.

W rejonie ulicy Bukszpanowej (w rejonie budynków o numerach 23) kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Dodatkowo przy ulicy bocznej Bukszpanowej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki prowadzone będą prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon ulic Szarych Szeregów / Tartaczna).

Dodatkowo rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Walerego Goetla 8b. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Planowane jest również rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Józefa  Pankiewicza.

Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Kruczej (na odcinku między rzeką Kłodnica, a ulicą Panewnicką)  prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej oraz kontynuowane będą roboty związane z modernizacją drogi pożarowej do oczyszczalni ścieków.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym, prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu, prace modernizacyjne piaskownika oraz prace związane
z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych. Planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku stacji trafo ST-1.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowej kontynuowane będą roboty związane z porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na podziemny zbiornik retencyjny, umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.

W dzielnicy Piotrowice, w związku z wykonywanymi robotami połączenia sieci kanalizacyjnej deszczowej z wybudowanym zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Marcina Radockiego (między ulicą Spokojną a ulicą Aleksandra Kostki-Napierskiego) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
24 − 13 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.