Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach / fot. Infokatowice.pl
Reklama

Prezentujemy wykaz inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w przyszłym roku kalendarzowym. Na pierwszy ogień publikujemy wykaz zadań dla  zespołu dzielnic wschodnich, obejmującego Zawodzie, Dąbrówkę Małą, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec i Giszowiec.

Znamy już listę zadań, których realizację przewidziano w 2015 roku w poszczególnych dzielnicach Katowic i ich zespołach. Publikujemy wszystkie te zadania, które zostały wpisane do projektu przyszłorocznego budżetu i będą realizowane. Niektóre zadania dołączą do listy już w trakcie przyszłego roku, niemniej raczej nie można liczyć, aby na ich realizację przeznaczono większe kwoty – najważniejsze wydatki planuje się najwcześniej, pozostawiając tylko z góry określoną rezerwę środków na potrzeby inwestycyjne, które wynikną w trakcie roku. Na liście znajdują się też zadania wskazane do realizacji w drodze procedury budżetu obywatelskiego.

Kształtowanie miejskiego budżetu

Do końca każdego roku kalendarzowego Prezydent Miasta Katowice przygotowuje projekt budżetu na rok następny, w tym przypadku rok 2015. W projekcie tym zawarte są informacje o planowanych przychodach i wydatkach miasta oraz ich strukturze, zatem projekt budżetu musi być oparty na zamierzeniach inwestycyjnych, które uzyskały akceptację Prezydenta. Do połowy września magistrat przyjmuje wnioski budżetowe instytucji oraz mieszkańców. Zgłaszanie wniosków po tym terminie w praktyce jest nieskuteczne. Właśnie dlatego dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców pod kątem budżetu na rok następny  należy rozpoczynać jeszcze przed wakacjami.

Zamierzenia inwestycyjne kształtowane są przez niemal cały rok. Wszystkie wnioski mieszkańców kierowane do Prezydenta, Wiceprezydentów oraz członków Rady Miasta Katowice mogą zostać potraktowane jako wnioski do budżetu na rok przyszły, o ile tylko wnioskodawca podkreśli ten fakt w treści wniosku bądź piśmie przewodnim. Warto jednak nadmienić, że jeśli wysyłamy wniosek do członka Rady Miasta Katowice, radny powinien złożyć pismo w zgłaszanej przez nas sprawie w swoim imieniu, bądź przekazać nasz wniosek. Dlatego liczba złożonych wniosków do budżetu pozwala ocenić aktywność radnych, mieszkańców i ich współpracę z Prezydentem Miasta Katowice oraz Radą Miasta Katowice. Jednak to czy dany wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, pozostaje suweremną decyzją Prezydenta. Wszystkie wnioski są następnie rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Katowice, który decyduje o tym które inwestycje zostaną przeznaczone do realizacji oraz jaka będzie ich wartość.

W tym samym okresie, w którym projekt przyszłorocznego budżetu zostaje upubliczniony, opracowywana jest skorelowana z nim lista inwestycji przewidzianych do realizacji w poszczególnych jednostkach pomocniczych (dzielnicach). Opracowanie to nosi tytuł „Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015”.

Prześledziliśmy zamierzenia magistratu. Rozpoczynamy ich prezentację od zespołu dzielnic wschodnich.

Zespół dzielnic wschodnich: Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec

Zawodzie – łączna kwota wydatków – 10 501 073 zł

 • Kraina integracji pokoleń-plac zabaw i rekreacji – 430 000 zł
 • Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie” – 1 043 727 zł
 • Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu – 6 193 781 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 – 1 380 000 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 31 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 – 530 000 zł
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego – Instalacja i rozbudowa monitoringu – 50 000 zł
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego – Budowa i modernizacja boisk szkolnych – 250 000 zł
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego – Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku – 150 000 zł
 • Dom Dziecka „Stanica” – Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków – 150 000 zł
 • Dom Dziecka „Stanica” – Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji – 70 000 zł
 • Dom Dziecka „Stanica” – Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze – 15 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 2 Jana III Sobieskiego – 6 865 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 31 Henryka Sienkiewicza – 4 577 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 19 – 3 204 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi – 2 289 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 74 – 549 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 95 – 45 035 zł
 • Remonty – X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego – 6 042 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka – 16 204 zł
 • Remonty – Zakład Utylizacji Odpadów – remonty, konserwacje i naprawy bieżące – 130 000 zł

Dąbrówka Mała – łączna kwota wydatków – 2 186 639 zł           

 • Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym – łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników – 33 000 zł
 • Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka – 60 000 zł
 • Zakup nowych książek dla filii nr 20 MBP w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 21 – 10 000 zł
 • Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej – 41 000 zł
 • Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek – 7 000 zł
 • Zakup trenażerów piłkarskich oraz budowa ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 47 – 27 000 zł
 • Uruchomienie hot spotu w MBP filia nr 20 – 1 000 zł
 • Montaż 8 stojaków rowerowych – 20 000 zł
 • Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce – 8 500 zł
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich – Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach – 1 094 125 zł
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania – 150 000 zł
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich – Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni – 50 000 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dostosowań do przepisów p.poż. – oddział żłobka przy ul. Grzegorzka 2 – 12 000 zł
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich – Inwestycje dotyczące kuchni – 12 000 zł
 • Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej – 1b 45 000 zł
 • Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku – 450 000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej – w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania: montaż 8 stojaków rowerowych – 15 000 zł
 • Remonty – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – 69 296 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich – 18 310 zł
 • Remonty – Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 – 28 000 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (internat) – 56 408 zł

Szopienice-Burowiec  – łączna kwota wydatków – 18 921 635 zł

 • Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa – 200 000 zł
 • Plac sprawnościowo-rekreacyjny dla dzieci – 212 192 zł
 • Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach – 29 500 zł
 • Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 36 MBP przy ul. Gen. J. Hallera 28 – 20 000 zł
 • Zakup nowych książek dla filii nr 19 MBP w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 – 10 000 zł
 • Profesjonalne, całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej – bezpieczna forma spotkań w Katowicach przy ul. Morawa 119 – 8 000 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) – 5 500 000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Brynicy – 2 000 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Morawa 119a – 1 950 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Gen. Hallera 28 – 750 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Morawa 24 – 400 000 zł
 • Budownictwo mieszkaniowe i komunalne ul. Obrońców Westerplatte 42-50 – I etap – 1 000 000 zł
 • Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice – 300 000 zł
 • Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni ) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach – Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach – 734 000 zł
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3 – Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo – dydaktycznej – 1 402 941 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 65 – Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych – wodnokanalizacyjnych – 30 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 65 – Instalacja i rozbudowa monitoringu – 8 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 66 – Budowa placu sprawnościowo – rekreacyjnego dla dzieci – 212 192 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 42 Józefy Kantorówny – Wykonanie oświetlenia – 60 000 zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – dokapitalizowanie (wkład pieniężny) KIWK Sp. Z o.o. w zamian za objęcie udziałów – 3 000 000 zł
 • Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice – 800 000 zł
 • Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły – 50 000 zł
 • Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Obr. Westerplatte – 120 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 42 Józefy Kantorówny – 25 493 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 44 Marii Curie-Skłodowskiej – 2 746 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 45 Kornela Makuszyńskiego – 7 324 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza- – 34 394 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera – 13 732 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 38 – 22 746 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 56 – 1 831 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 60 – 3 662 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 65 – 1 373 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 66 – 2 746 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 – 44 577 zł
 • Remonty – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza – 8 239 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka – 26 352 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa – 7 141 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego – 2 746 zł
 • Remonty – Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 – 15 000 zł
 • Remont instalacji odgromowej w budynku MDK „Szopienice-Giszowiec” – 24 000 zł

Janów-Nikiszowiec  – łączna kwota wydatków – 2 618 124 zł

 • Rewitalizacja skweru „Rybka” – 300 000 zł
 • Zakup nowych książek dla filii nr 21 MBP przy ul. Zamkowej 45 – 15 000 zł
 • Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina – 16 000 zł
 • Piłkarzyki na świeżym powietrzu – 15 000 zł
 • Lot balonem nad Nikiszowcem – 15 000 zł
 • Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego – Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych – 125 000 zł
 • Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza – Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni – 80 000 zł
 • Modernizacja obiektów sportowych Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej – 1 800 000 zł
 • Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej w parku Bolina – 160 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 53 Stefana Żeromskiego – 4 577 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego – 4 577 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 32 6 408 – zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 62 915 – zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 63 2 – 746 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 – 13 662 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura – 45 493 zł
 • Remonty – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 – 2 746 zł

Giszowiec – łączna kwota wydatków – 3 534 360 zł

 • Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP przy ul. Przyjaznej 7a – 20 000 zł
 • „Edukacja na czasie” – wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59 w nowoczesne multimedia – 8 000 zł
 • Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 przy ul. Karliczka 15 – 110 000 zł
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci – 8 500 zł
 • Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół przedszkola nr 91 – 16 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Radosna 35a, 35b, 35c – 1 600 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 4 –  1 220 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 59 – Instalacja i rozbudowa monitoringu – 10 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 59 – Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd – 30 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi – Wykonanie oświetlenia – 18 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi – Instalacja i rozbudowa monitoringu – 15 000 zł
 • Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach – 310 000 zł
 • Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach – 55 000 zł
 • Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Katowicach, ul. Karliczka – 110 000 zł
 • Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. dr. Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej przy ul.Gościnnej 8 w Katowicach – 60 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina – 18 310 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 15 – 5 310 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej – 5 035 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 59 – 3 662 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 61 – 10 915 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 64 – 549 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi – 3 479 zł
 • Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A – 10 000 zł
 • Remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec” – 16 000 zł
Reklama

6 KOMENTARZE

 1. Należy zaznaczyć że wiele z tych planowanych inwestycji i wydatków znalazło się w przyszłorocznym budżecie poprzez działanie mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w budżet obywatelski, składają i zachęcając mieszkańców do głosowania nad Ich projekty – ważne by to było zaznaczone dla osób mniej zorientowanych.

 2. W dzielnicy Zawodzie wymieniany jest „Dom Dziecka Stanica” a jego siedziba jest przecież w Śródmieściu na Plebiscytowej 46. Czy to ten sam podmiot?

 3. Mam żal ,że nic się nie robi na Koloni Wysockiego(KOREA) mieszkają tu ludzie jak w slamsach.Osiedle nie odmalowane od 30 lat .Tylko jest walka o stołki. Pozdrawiam przyszłego prezydenta , mam nadzieje ,że on się zainteresuje naszym osiedlem i coś zrobi w tym kierunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
15 − 4 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.