2500 euro wynosi główna nagroda w konkursie na kompozycję jazzową w Katowicach (fot.organizator)

Czyżby euro nie było atrakcyjną walutą dla polskich twórców? W Katowicach ogłoszono konkurs na jazzową kompozycję. Do zgarnięcia nagroda wydawałoby się – niebagatelna. 2500 euro. Zgłoszenia i owszem, napływają – tylko że niewiele z Polski.

Do 15 sierpnia można nadsyłać utwory na nasz konkurs na kompozycję jazzową. Pula nagród – 5.000 euro, w tym główna 2500 euro. Jak mówią organizatorzy konkursu – mają już nadesłanych kilka propozycji. To prace z Finlandii, USA, Niemiec, Belgii, Hiszpanii (2), i dwie z Polski. Okazuje się więc, że większe zainteresowanie jak na razie konkurs wzbudza za granicą niż u nas – mimo, iż w Katowicach jest przecież znana na całym świecie Akademia Muzyczna. Ale organizatorzy wierzą, że polscy kompozytorzy będą walczyć z materią do końca i swoje jazzowe kompozycje zdążą jeszcze nadesłać.

Reklama

I Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs na Kom­po­zy­cję Jazzową organizują Cen­trum Kul­tury Kato­wice, orga­ni­za­tor Sile­sian Jazz Festi­valu, wspól­nie z Aka­de­mią Muzyczną im. Karola Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach. Konkurs na który prace można nadsyłać do 15 sierpnia roz­strzy­gnięty zosta­nie 25 października.

Orga­ni­za­to­rzy cze­kają na kom­po­zy­cje nie dłuż­sze niż 10 minut, wyko­rzy­stu­jące mini­mum 3 instrumenty. Intry­gu­jąca jest sama for­muła kon­kursu: pierw­sza selek­cja doko­nana zosta­nie na pod­sta­wie par­ty­tur, a następ­nie, 25 paź­dzier­nika, 10 naj­lep­szych utwo­rów zapre­zen­to­wane zosta­nie w sali kon­cer­to­wej Aka­de­mii Muzycznej.

Swo­ich fawo­ry­tów wybiorą zarówno juro­rzy, jak i publicz­ność. Uczest­ni­kom dru­giego etapu kon­kursu orga­ni­za­to­rzy zapew­niają wyko­naw­ców, ale dopusz­czają także moż­li­wość wyko­na­nia utworu przez muzy­ków wska­za­nych przez kompozytora. Autor naj­lep­szej kom­po­zy­cji otrzyma rów­no­war­tość 2.500 euro, zdo­bywca II Nagrody 1.200 euro, zdo­bywca III Nagrody – 800 euro. Publicz­ność przy­zna wła­sną nagrodę w wyso­ko­ści 500 euro.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie można znaleźć tutaj.

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
25 − 11 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.