Katowiccy radni na ostatniej sesji rady miasta w tej kadencji jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego. Ostatecznie dokument ma doprowadzić do zatrzymania planów budowy obiektów Aparthotelu lub podobnych inwestycji na terenie Muchowca.

Wcześniej miasto wydało decyzję środowiskową w tej sprawie, która wywołała oburzenie wśród mieszkańców Katowic. Decyzja zgodna z miejscowym planem przyjętym dla tego obszaru w 2016 roku. Miały powstać m.in. budynki Aparthotelu – w sumie 6 (formalnie 4 w tym dwa podwójne). W sumie ponad 100 apartamentów.

Decyzję środowiskową wydaną przez miasto zaskarżyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego również miasto za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Wcześniej walkę z „błędną decyzją” zapowiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Reklama

Dzisiaj radni jednogłośnie zagłosowali za rozpoczęciem prac nad nowym planem dla Muchowca.

– Czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie obejmowała całość terenu na którym planowana jest inwestycja Aparthotelu ? – zapytała radna Patrycja Grolik.

– Tak. Ta nieruchomość, która jest przedmiotem zainteresowania nas wszystkich jest objęta przystąpieniem i cały ten obszar zlokalizowany dookoła tej inwestycji, czyli cała ta część parku – powiedział Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Konieczna zmiana

Zmiana planu ma jeden cel – zablokować zapędy inwestycyjne na terenie Katowickiego Parku Leśnego.

– Konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeby ochrony i zachowania walorów obszaru o szczególnym znaczeniu ze względu na położenie i pełnione funkcje. W terenie objętym granicami uchwały przeważają obszary o wiodącej funkcji przyrodniczo-krajobrazowej i rekreacyjnej. Zachowanie takiego charakteru tego miejsca ma szczególne znaczenie w związku z lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego, stanowiącego ważny kompleks przyrodniczo-rekreacyjny w tkance miejskiej – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.


 W dokumencie zaznaczono, że „nadrzędnym celem polityki przestrzennej jest zachowanie i wzmocnienie walorów rekreacyjnych i środowiskowych obszaru”.


– Wobec planowanych działań inwestycyjnych zasady ochrony terenów stanowiących obudowę Katowickiego Parku Leśnego, które przyjęte zostały w ww. planie, wymagają uszczegółowienia i wzmocnienia. Dlatego też za zasadne uznaje się przyjęcie bardziej rygorystycznych zasad, które zawarte zostaną w nowym planie miejscowym. Celem opracowania planu miejscowego jest zachowanie ekstensywnego charakteru obszaru o wiodącej funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej, krajobrazowej. Zagospodarowanie tych obszarów powinno zapewnić zachowanie walorów tego miejsca, a także służyć poszerzeniu oferty ogólnodostępnych terenów o zróżnicowanych formach rekreacji, dostępnych dla mieszkańców – czytamy w dokumencie.

Łączna powierzchnia obszaru objętego ustaleniami planu wynosi ok. 28 ha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
18 − 17 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.